top of page
222.jpg

Statut Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji

§6

1. Celami Fundacji są:

1.1. Rozwój i upowszechnienie badań i eksploracji kosmosu z wykorzystaniem współczesnych metod pozyskiwania informacji.

1.2. Przedstawienie społeczeństwu znaczenia badań kosmosu i ich rezultatów.

1.3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat geodezji satelitarnej, geologii, fotogrametrii i teledetekcji w odniesieniu do badań w środowisku astrofizyków, geologów, jak i w całym społeczeństwie.

1.4. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie kwalifikacji członków Fundacji oraz osób z nią współpracujących.

1.5. Rozwijanie współpracy z organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi zainteresowanymi podobną działalnością w Polsce i na świecie.

1.6. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem nauki akademickiej.

1.7. Wspieranie transferu osiągnięć naukowych Fundacji oraz osób, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami fundacji do praktyki profesjonalnej osób zajmujących się badaniem, eksploracją kosmosu.

 

§7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.1. Inspirowanie, organizowanie a przede wszystkim prowadzenie projektów badawczych.

1.2. Popularyzowanie wiedzy o kosmosie, w szczególności w odniesieniu do badań w mediach oraz w formie wykładów i innych przedsięwzięć edukacyjnych.

1.3. Działalność wydawniczą promującą tematykę kosmosu, planet i ich wzajemnych powiązań, jak też osób, organizacji i instytucji, których działalność zgodna jest z celami Fundacji.

1.4. Prowadzenie szkoleń, finansowanie edukacji członków Fundacji, jak i osób, organizacji i instytucji współpracujących z Fundacją lub których cele zbieżne są z celami Fundacji.

1.5. Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Przyznawanie nagród i stypendiów.

1.6. Prowadzenie przynajmniej jednej witryny internetowej prezentującej działalność Fundacji.

1.7. Reklamę Fundacji w dostępnym zakresie.

bottom of page